تلفن

 نشاني سفارتخانه در تهران

نام كشور

۲۲۸۰۰۶۳

           ۱۰   خيابان اقدسيه شماره آذر بايجان
۸۷۱۸۲۹۴-۸۷۱۹۱۸۹    ميدان آرژانتين شماره  ۷  ساختمان ال ايتاليا ‎آرژانتين 
۶۰۲۲۸۶۶-۹                 ميدان تجريش  خ وليعصر خ يكتا  شماره  ۵  آفريقاي جنوبي
۳۱۱۴۱۱۱-۵ خيابان فردوسي روبروي بانك مركزي شماره ۳۲۴  آلمان 
۸۷۱۰۷۵۳-۸۷۱۰۱۸۰ ميدان آفريقا شماره ۷۸ طبقه سوم اتريش
۲۲۸۹۳۳۸ دارآباد نرسيده به كاشانك شماره ۳۸ اتيوپي
۸۰۸۲۶۶۶ شهرك قدس اردن 
۶۷۴۸۳۳ خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي خيابان استاد شهريار شماره ۱ ارمنستان
۲۰۵۲۰۳۰-۲۰۵۳۳۲۲ بزرگراه آفريقا-  خيابان شهيد عاطفي شرقي كوچه شبنم شماره ۴۵ اروگوئه
۲۲۹۹۱۵۸ خيابان پاسداران بالاتر از تقاطع فرمانيه خيابان بوستان كوي نسترن ازبكستان
۸۷۱۴۴۶,۸۷۱۴۵۷۵-۶ خيابان قائم مقام فراهاني خيابان آزادگان شماره ۱۴ اسپانيا
۸۸۶۱۵۳,۸۷۲۴۴۵۶-۸ خيابان خالد اسلامبولي  خيابان بيست و سوم شماره ۱۳ استراليا
۸۷۹۱۰۵۸ بزرگراه آفريقا  خيابان بابك مركزي  شماره ۲۴ اسلواك
۸۷۱۶۸۷۳ خيابان خالد اسلامبولي خيابان هفتم شماره ۱۰ اسلوني 
۸۷۳۵۶۰۰-۸۷۳۵۰۴۰ خيابان دكتر بهشتي  خيابان پاكستان كوچه جهارم افغانستان
۸۷۷۴۱۱۹ خيابان ونك شماره ۱۰۱ اكراين
۸۷۱۱۳۳۳-۴ خيابان وليعصر خيابان شهيد دستگردي شماره ۳۳۵ امارات متحده عربي
۸۷۱۷۲۵۱-۸۷۱۶۸۶۵ خيابان قائم مقام فراهاني  شماره ۲۱۰  اندونزي
۶۷۵۰۱۱ – ۷ خيابان فردوسي  شماره ۱۴۳ انگلستان
۶۴۹۶۹۵۵ -۷ خيابان نوفا لوشاتو شماره ۸۱ ايتاليا
۲۲۲۷۶۷۲ – ۲۲۲۲۷۳۷ بلوار ميرداماد خيابان رازان شمالي  شماره ۸  ايرلند
۸۷۷۲۰۷۹-۸۷۷۳۳۸۳
۸۷۷۲۸۴۷ , ۸۸۸۰۲۷۵-۶
خيابان خالد اسلامبولي خيابان سي و يكم شماره ۱۶ بحرين
۸۰۳۹۴۷۶ – ۸۰۳۳۴۹۸ ميدان ونك خيابان ونك  شماره ۵۸ برزيل
۲۰۴۰۳۰۸ خيابان وليعصر خيابان دستگردي  شماره ۳۱۸ برونئي دارالسلام
۲۰۰۹۱۴۵-۲۰۰۹۵۰۷ خيابان شهيد فياض بخش خيابان شبديز كوچه بابك شماره ۳ بلژيك
۸۷۷۵۶۶۲-۸۷۷۵۰۳۷ خيابان وليعصر خيابان شهيد عباسپور خيابان نظامي گنجوي  شماره ۸۲ بلغارستان
۸۷۷۲۹۷۹-۸۰ خيابان قندي  خيابان پنجم  ساختمان شماره ۱۴ بنگلادش
۸۷۳۹۰۳۰-۸۷۳۷۷۷۴ خيابان دكتر بهشتي  خيابان  حرم شماره ۱۷ بوسني و هرزگوين
  بزرگراه آفريقا خيابان تابان غربي  شماره ۲۵ بوركينافاسو
۹۳۴۳۳۲-۹۳۴۳۳۴ خيابان دكتر فاطمي  خيابان احمد اعتماد زاده بلوك شماره ۱ پاكستان
۸۷۷۲۱۳۲-۸۷۷۱۳۸۰ خيابان وليعصر خيابان شهيد عباسپور خيابان نظامي گنجوي شماره ۴۰ پرتقال 
۷۵۳۱۴۳۳-۷۵۳۷۷۰۸ خيابان بهارستان پارك امين الدوله شماره ۴ تايلند
۲۵۴۲۱۷۸ خيابان پاسداران خيابان گلستان پنجم شماره ۹ تركمنستان
۳۱۱۵۲۹۹-۳۱۱۸۹۹۷ خيابان فردوسي شماره ۳۱۴ تركيه
۲۰۵۰۲۰۳-۲۰۴۴۰۴۶ بزركراه آفريقا خيابان نور شماره ۷۳ تونس

۸۷۱۸۰۲۲-۸۷۱۶۷۲۰

خيابان ميرزاي شيرازي كوچه علي ميرزا حسني شماره ۱۵ چك
 ۲۲۹۱۲۴۰-۱ خيابان پاسداران نگارستان هفتم شماره ۱۳ چين
۲۰۳۰۰۰۸-۹ خيابان دكتر علي شريعتي الهيه خيابان دشتي شماره ۱۸ دانمارك
۶۷۱۱۶۱-۷۶۱۱۶۳ خيابان نوفل لوشاتو شماره ۳۹ روسيه
۷۵۰۹۳۰۹-۷۶۰۹۵۹ خيابان فخر آباد شماره ۱۲ روماني
۷۸۱۷۹۲۲-۳ خيابان احمد قيصر خيابان پنجم  ژاپن
۲۰۵۱۴۷۷-۲۰۵۳۹۰۲ بزرگراه آفريقا خيابان آرش شماره ۶ سريلانكا
۸۷۸۶۶۸۸ خيابان وليعصر خيابان قباديان شماره ۴۸/۲ سنگال 
۲۲۹۶۸۰۲-۲۲۹۸۳۱۴ خيابان پاسداران سوئد
۲۶۸۲۲۶۶-۷ خيابان الهيه خيابان بوستان شماره  ۱۳/۱ سوئيس
۲۰۵۹۰۳۱-۲ بزرگراه آفريقاخيابان ايرج شماره ۱۹  سوريه
۸۷۸۷۱۳۳-۴  بزرگراه آفريقا خيابان اسفنديار شماره ۱۶ سودان
۸۷۹۶۵۰۹ خيابان دكتر شريعتي خيابان سهيل شماره ۲۰ سومالي
۲۲۲۴۳۵۰-۲۲۲۸۲۹۹ بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان شاه نظري بن بست آذركان شماره ۲ صحرا
۲۲۱۰۶۷۲-۲۲۱۸۳۸۶ خيابان  دكتر شريعتي  پل رومي كوچه كارميان شماره ۱۷ عراق
۲۰۵۰۰۸۵,۲۰۵۰۰۸۱-۲۰ بزرگراه آفريقا بلوار صبا شماره ۱۰ عربستان سعودي
۲۰۵۷۶۴۱ , ۲۰۵۶۸۳۱-۲ بزرگراه آفريقا خيابان تنديس شماره ۱۰ عمان
۶۷۶۰۰۱-۸ خيابان نوفل لوشاتو شماره ۸۵ فرانسه
۶۴۰۲۵۱۳-۶۴۶۴۵۰۱ خيابان فلسطين شماره ۱۴۵ فلسطين
۸۷۷۴۹۸۵-۷ خيابان وليعصرپايينتر از ميدان ونك خيابان نيلو  فنلاند
۲۰۵۵۱۳۴ بزرگراه آفريقا خيابان گل آذين شماره ۲۴ فليپين
۲۲۹۹۷۹۴-۵ خيابان شهيد فلاحي خيابان كاوه پرزين شماره ۳۹ قبرس
۲۰۵۱۲۵۵-۶ خيابان دروس  خيابان هدايت شماره ۴ قزاقستان
۲۰۵۱۲۵۵-۶ بزرگراه آفريقاخيابان گل آذين شماره ۴ قطر
۸۷۳۲۶۲۳-۶ خيابان استاد مطهري خيابان شهيد سرافراز شماره ۵۷ كانادا
۲۵۸۹۹۲۳-۲۵۸۷۰۳۹ خيابان پاسداران خيابان بهستان يكم شماره ۲۵ كرواسي
۸۷۱۱۱۲۵-۸۷۳۴۱۲۷ خيابان احمد قصير شماره ۳۷ كره جنوبي
۸۷۸۳۳۴۱ بزرگراه آفريقا خيابان شهيد دستگردي شماره ۳۴۹ كره شمالي
۸۷۸۵۹۹۷-۸ بزرگراه آفريقا خيابان مهيار شماره ۱۵ كويت
۲۵۴۱۹۸۱-۲۵۵۸۹۵۷ دروس خيابان هدايت  خيابان فريار شماره ۵ كلمبيا
۸۷۹۰۷۹۵-۶ بزرگراه آفريقا خيابان هرمز ستاري شماره ۶۰ كنيا
۲۰۵۹۷۹۱-۲۲۵۷۸۰۹ بزرگراه آفريقا خيابان شهيد عاطفي شرقي بن بست شبنم شماره ۲۱ كوبا
۲۲۹۵۱۳۵ خيابان لواساني گرجستان
۸۹۸۴۵۱ خيابان شهيد سپهبد قرني خيابان شهيد كلانتري شماره ۳۱ لبنان
۸۷۸۷۲۶۲-۴ بزرگراه آفريقا خيابان شهيد يزدان پناه شماره ۳ لهستان

۸۷۴۲۵۷۲-۸۷۴۲۸۱۵

خيابان استاد مطهري نرسيده به خيابان شهيد مفتح شماره ۱۶۳ ليبي
 ۲۰۰۹۳۶۰-۲۰۰۹۲۷۵ خيابان وليعصر –  محموديه خيابان شهيد مرتضي فياضي شماره ۲۲ مالزي
۲۰۵۷۹۳۷-۲۰۵۸۳۷۲ بزرگراه آفريقا بلوار آرش شماره ۱۶ مجارستان
۸۷۱۱۲۸۶-۲۰۴۹۹۶۸ بزرگراه آفريقا خيابان اسفنديار شماره ۷۰ مصر(دفتر حفاظت منافع )
۲۰۵۵۰۰۷-۲۰۵۹۷۰۳ بزرگراه آفريقا خيابان ارمغان شرقي شماره ۴۷ مغرب
۲۰۵۵۳۷۴-۶ بزرگراه آفريقا خ شهيد عاطفي كوچه شبنم شماره ۲۴ مكزيك
۲۲۹۹۱۳۳۳ خيابان پاسداران خيابان كوهستان هشتم شماره ۴۱۲ نروژ
۸۷۷۴۹۳۶-۸۷۷۴۹۲۱ خيابان شهيد خالد اسلامبولي خيابان سي و يكم شماره ۹ نيجريه
۸۷۵۷۰۵۲-۴ خيابان مطهري كوچه ميرزا حسني شماره ۲۹ نيوزيلند
۶۴۰۳۵۷۴ خيابان نوفل لوشاتو نبش چهارراه رازي شماره۹۷ واتيكان
۸۷۱۴۲۶۲-۸۷۱۵۱۸۵ خيابان احمد قصير  خيابان نهم شماره ۳۱  ونزوئلا
۸۷۵۵۱۰۲ , ۸۷۵۵۱۰۳-۶ خيابان دكتر بهشتي  خيابان ميرعماد خيابان نهم شماره ۴۶ هند
۸۹۶۲۰۷ , ۸۹۲۳۱۸ , ۸۹۶۰۱۱-۱۲ خيابان استاد مطهري خيابان سربداران كوچه جهانسوز شماره ۶ هلند
۲۰۴۲۷۰۱-۲ بزرگراه آفريقا بلوار گلستان خيابان گيتي شماره ۱۵ يمن
۲۰۴۴۱۲۷-۸ خيابان وليعصر خيابان شهيد امير فياضي كوچه امير تيمور شماره ۱۲ يوگسلاوي
۲۰۵۰۵۳۳-۲۰۵۷۸۴ بزرگراه آفريقا خيابان اسفنديار شماره ۴۳ يونان
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *