آدرس و شماره تماس سفارتخانه های کشورهای خارجی در داخل ایران

تلفن  نشاني سفارتخانه در تهران نام كشور ۲۲۸۰۰۶۳            ۱۰   خيابان اقدسيه شماره آذر بايجان ۸۷۱۸۲۹۴-۸۷۱۹۱۸۹    ميدان آرژانتين شماره  ۷  ساختمان ال ايتاليا ‎آرژانتين  ۶۰۲۲۸۶۶-۹                 ميدان Read More